Genel Merkez
Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi, No: 70/A Maltepe/İstanbul
bilgi@anadoluexpressnakliyat.com
Tel: 444 9 741
Anadolu Express Nakliyat
bilgi@anadoluexpressnakliyat.com
Tel: (0532) 326 4532

Kişisel Verilerin Korunması

İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

1. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ

İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT https://anadoluexpressnakliyat.com/ uzantılı internet sitesine ve/veya mobil uygulamaya yapılan ziyaretlerden, hizmetlere gösterilen ilgiden memnuniyet duymaktadır. İnternet sitesini ve/veya mobil uygulamayı ziyaretler ve site ve/veya mobil uygulama üzerinden yapılan işlemler sebebiyle kullanıcıların kişisel verilerine erişilmektedir. İnternet sitesini ve/veya mobil uygulamayı ziyaretler sırasında İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a aktarılan ve kaydedilen kişisel veriler azami dikkat ve özen gösterilerek korunmakta ve yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamada yer alan içerikler, veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların internet sitelerine yönlenen linkler de içerebilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişileri ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği Kanun’un 11. maddesinde sayılan hakları konusunda veri sahiplerini bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

İşbu “Aydınlatma Metni”, Kanun uyarınca, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2c nolu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacıyla hazırlanmıştır.

a. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu Kanun’un 3/1 (ı) maddesinde “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10/1 (a) maddesinde de veri sahibine, veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğü verilmiştir.

İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, gerek bu internet sitesi ve/veya mobil uygulama gerekse diğer mecralardan paylaşılan kişisel veriler sebebiyle Kanun kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatını haizdir. Bu çerçevede “veri sorumlusunun kimliği”, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde şahıs şirket olarak kurulmuş olup; İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde ….. sicil numarası ile kayıtlı, ……. Mersis numaralı, şirket merkezi Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi, No: 70/A Maltepe/İSTANBUL Anadolu Express Nakliyat Şirketi’dir..

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcıların Kişisel Verileri, Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanunun 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından sunulan hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması; İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından sunulan hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması; İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT ve İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel veriler İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://anadoluexpressnakliyat.com/ internet adresinden ulaşılabilen İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ’nde yer verilmiştir.

c. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metninin imzalanması ile vermiş olunan açık rıza doğrultusunda işlenebilecektir. Kullanıcının onay vermemesi veya daha önce verdiği onayı geri almak istemesi halinde, kişisel veriler erişime kapatılacak ve bu amaçlarla kullanımına son verilecektir.

Bu kapsamda; kişisel veriler kullanıcının ürün ve hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin süreçler ile ürün ve hizmetlerden en yüksek faydayı elde edebilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, kullanıcıya özelleştirilmiş içeriklerin sunulması amacıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

d. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Veri Aktarım Şartları

Toplanan kişisel veriler, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından sunulan hizmetlerden kullanıcıları faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması; bu site ve/veya mobil uygulama üzerinden İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT hizmetlerinin satış ve pazarlamasının yapılması; İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından sunulan hizmetlerin kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kendilerine önerilmesi; İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT ve İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları dahilinde iş ortaklarına, tedarikçilere, (Belirtilenler sınırlı olmamak üzere; hizmet veren nakliyeciler ve benzerleri) hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine, Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

e. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kullanıcıların kişisel verileri İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından, ticari faaliyetleri yürütmek amacıyla rezervasyon oluşturma talebi sırasında ve İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT ile akdedilen sözleşmeler dahil farklı kanallarla ve yasalara uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

f. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini https://anadoluexpressnakliyat.com/ internet adresinden ulaşabilecekleri İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ’nde düzenlenen yöntemlerle iletilebilir. İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde değerlendirecek ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

3. VERİ GÜVENLİĞİ

İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT tarafından toplanan kişisel veriler; kayıp, hasar ve yetkisiz kişilerin erişimine engel olmak amacıyla korunmakta ve bu amaçla bir kısım güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgiye https://anadoluexpressnakliyat.com/ internet sitesinde yer alan İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ’nden ulaşılabilir.

Tüm bu konularda ek bilgi almak, talep ve şikayetlerini iletmek isteyen kullanıcılar aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak İST ANADOLU EXPRESS EVDEN EVE NAKLİYAT’a ulaşabilirler.


Anadolu Express Nakliyat

Gülsuyu Mahallesi, Eski Üsküdar Caddesi, No: 70/A Maltepe/İSTANBUL Anadolu Express Nakliyat Şirketi’dir.

email: bilgi@anadoluexpressnakliyat.com

Tel: 444 9 741

 

Size en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Çerez politikası